Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Miljøtilladelse til V. Pilegård, Klemensker

Miljøtilladelse til V. Pilegård, Klemensker

​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse til slagtekalveproduktion på V. Pilegård, Simblegårdsvej 22, 3790 Hasle.

Miljøtilladelsen godkender produktionen på V. Pilegård efter stipladsmodellen. Miljøtilladelsen muliggør, at produktionen på V. Pilegård kan ændres fra slagtegrise til opdræt af slagtekalve. Der vil ske en tilpasning af den eksisterende naturligt ventilerede stald i form af et større åbningsareal til udendørsarealet. Gulvtype ændres fra fulddrænet gulv til dybstrøelse ved brug af eksisterende gyllekummer.

Det samlede produktionsareal udgør 967 m2 i ansøgt drift.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder på ejendommen.

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse.

Offentliggørelse

Miljøtilladelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside  fra den 21. juni 2024, og kan ses i den blå boks her på siden.

Klagevejledning

Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 19. juli 2024, dvs. 4 uger fra den 21. juni 2024, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

​​Center for Miljø, Plan og Kultur

Miljøtillladelse til V. Pilegård, Klemensker

.

§16b-miljøtilladelse til V Pilegård.pdf