Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Høring af planerne for højspændingsstationen til Energiø Bornholm

Høring af planerne for højspændingsstationen til Energiø Bornholm

Kommunalbestyrelsen besluttede 19. marts 2024 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 20, forslag til lokalplan nr. 152 og tilhørende miljørapport i offentlig høring i perioden 20. marts til 15. maj 2024. Forslagene skal muliggøre det tekniske anlæg – en stor højspændingsstation på Bornholm, som er en del af det samlede projekt Energiø Bornholm. Forslaget til lokalplanen fastsætter detaljerede bestemmelser for, hvordan byggeriet kan placeres, og hvordan det skal se ud. Miljørapporten beskriver hvilke miljømæssige hensyn, der er taget og hvilke miljømæssige påvirkninger, planerne kan medføre. 

Der vil blive afholdt et borgermøde d. 23. april kl. 16.30 – 18.00, på Snorrebakken 66, 3700 Rønne

Høringssvar til planforslagene skal være Plan i hænde senest 15. maj 2024.

Se forslaget til kommuneplantillæg nr. 20 og send dine bemærkninger: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=59

Se forslaget til lokalplan nr. 152 og send dine bemærkninger: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=380

Se miljørapporten for de to planforslag: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/media/jeffnaqg/miljorapport_stationsanl_energio_red.pdf

Se sagsfremstillingen og kommunalbestyrelsens beslutning: https://dagsordener.brk.dk/vis?id=b18cc8ad-8c12-4e0c-9d58-f0f8d1b186db&punktid=2cb5219a-09f7-4694-a4ae-975222609275

Høringssvar kan indsendes via de digitale planforslag ved at klikke på "din kommentar" øverst til højre (følg ovenstående links til planforslagene).

 

Du kan også sende et høringssvar med post, mrk. Lokalplan højspændingsstation, til: 

 

Plan

Skovløkken 4

3770 Allinge

eller pr. mail til plan@brk.dk

​Dit navn og din adresse skal fremgå tydeligt. Høringssvaret vil blive offentliggjort sammen med planforslagene.

Planforslagene kan også fås ved henvendelse til Plan, telefon 56 92 00 00.

Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).

Når et forslag til et kommuneplantillæg offentliggøres kan kommunalbestyrelsen, inden for byzoner, modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (Planlovens §12 stk. 2 og 3).

 

Den videre proces

Bornholms Regionskommune behandler de indkomne bemærkninger, spørgsmål og indsigelser.

Herefter skal Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune beslutte om de vil vedtage Kommuneplantillæg nr. 20 og Lokalplan nr. 152.

 

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning, offentliggøres det endelige plangrundlag.