Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til tillæg til miljøgodkendelse til Engegård, Pedersker

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse til Engegård, Pedersker

​​​​​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse til Engegård, Ølenevej 68, 3720 Aakirkeby.

Der er søgt om udvidelse af produktionsarealet på Engegård, idet der ansøges om at bygge en ny goldkoafdeling med dybstrøelse samt at forlænge eksisterende kostald med 15,5 m mod øst. Derudover tages to gamle svinestalde i brug til kvæg. Den nye forlængelse af kostalden etableres med senge og spalter. Goldkoafdelingen og de 2 gamle svinestalde indrettes med dybstrøelse.

Staldanlægget på Engegård har tidligere været indrettet til både at rumme malkekvægsproduktion og slagtesvineproduktion, men i forbindelse med forrige miljøgodkendelse blev slagtesvineproduktionen nedlagt.

Husdyrgødningen fra produktionen vil blive opbevaret i en gyllebeholder med naturligt flydelag og to gyllebeholdere med teltoverdækning.

Stalde og gødningsopbevaringsanlæg overholder de krævede mindsteafstande til beboelsesområder og nabobeboelser, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, vej, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel.

Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldanlæggene og omkringboende er overholdt. Kommunen vurderer på baggrund heraf, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften forventes produktionen desuden ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Det er endvidere kommunens vurdering, at husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). For at nedbringe ammoniakudledningen fra husdyrproduktionen på Engegård overdækkes den mellemstore gyllebeholder.

I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne. Med tilladelsen følger en række vilkår til driften, som sikrer, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne væsentligt.

​Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse

Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler og, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlig påvirkning af omgivelserne, som dette er defineret i husdyrbrugsloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller arter optaget på habitatdirektivets bilag IV og deres yngle- og rasteområder.

 

Lovgrundlag

Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Engegård.

Ønsker du at se forslag til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Engegård kan du se det på regionskommunens hjemmeside https://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Hoeringer/Sider/Hoeringer.aspx

 

Vil du afgive bemærkninger 

Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til Engegård.

Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til Engegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 3. juli 2024.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 24/6300. 

Sender du bemærkninger til forslag til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Engegård, vil du senere modtage en kopi af kommunens afgørelse.

 

Vil du have mere info

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid

Forslag til tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse til Engegård

.

Forslag til tillæg nr 1 til §16a-miljøgodkendelse til Engegård.pdf