Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til miljøgodkendelse til Olsminde, Østerlars

Forslag til miljøgodkendelse til Olsminde, Østerlars

​​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Olsminde, Stavsdalvej 41, 3760 Gudhjem.

Der er søgt om lovliggørelse af eksisterende forhold efter stipladsmodellen samt etablering af ny kalvestald og kalvehytteplads.

Der søges om to step:

Step 1, hvor der produceres i eksisterende staldbygninger, og derudover søges om lovliggørelse af

opført tilbygning til goldkostald mod vest, halmlade ibrugtaget til kvæg på dybstrøelse, og

6 nye ibrugtaget fælles kalvehytter med dybstrøelse.

De er den 10. maj 2021 givet §10-miljøtilladelse til plansiloer på Olsminde, Stavsdalvej 41, 3760 Gudhjem. Dvs. at der allerede er givet tilladelse til opførsel. For god ordens skyld er den del af tilladelsen, som endnu ikke er udnyttet, medtaget som nye ensilagesiloer i denne ansøgning.

Step 2, hvor der bygges en ny stald og kalvehytteplads nordøst for eksisterende foderlade med sengebåse med fast gulv og ajledræn, og et mindre dybstrøelsesareal. Samtidig udfases brugen at tilbygning til Goldkostald mod øst til opstaldning af kvæg.

​Der er ansøgt om i alt 6.063 m² produktionsareal (step 2).

Der ansøges ikke om at bygge nye staldbygninger i step 1, men der søges om lovliggørelse af ibrugtaget tilbygning, halmlade og 6 kalvehytter på eksisterende plansilo. Disse regnes i ansøgningen som nye staldafsnit, da de ikke er tilladt til kvæg i nudrift.

I step 2 søges om at bygge en ny staldbygning samt ny kalvehytteplads.

​Der søges om flexproduktion, og derfor kan antallet og sammensætningen af kvæg på Olsminde varierer indenfor det lovmæssige arealkrav til opstaldning.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i den eksisterende gyllebeholder på Olsminde, og i eksisterende gyllebeholdere på øvrige ejendomme ejet af Kim Larsen, og i lejede gyllebeholdere.

Dybstrøelse opbevares i markstak, eller køres direkte ud fra staldene til udbringning på dyrkningsarealerne. Kalvemøget oplagres i ensilagesilo med ledig kapacitet, eller bruges som flydelag i gylletankene på Kim Larsens øvrige ejendomme.

Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. Det er kommunens vurdering, at ibrugtagning af tilbygning til goldkostald, halmlade og kalvehytter kan ske uden at påvirke landskabet væsentligt, idet der er tale om en udvidelse, som placeres i nær tilknytning til de eksisterende bygninger.

Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende er overholdt, og kommunen vurderer på baggrund heraf, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften forventes produktionen desuden ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Det er endvidere kommunens vurdering, at husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området, når godkendelsens vilkår iagttages.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Den ansøgte husdyrproduktion opfylder dette krav på baggrund af de valgte gulvtyper i eksisterende og nye staldafsnit.

For at overholde maximal ammoniakdeposition til ammoniakfølsom skov vest for Olsminde, overdækkes eksisterende gyllebeholder, og sengebåseafsnit i tilbygning til goldkostald er tom i 5 måneder i sommerhalvåret (en del af kvæget er udegående i 5 måneder i sommerhalvåret).

I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne. Med tilladelsen følger en række vilkår til driften, som sikrer, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne væsentligt.

 

Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse

Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler og, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlig påvirkning af omgivelserne, som dette er defineret i husdyrbrugsloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller arter optaget på habitatdirektivets bilag IV og deres yngle- og rasteområder.

 

Lovgrundlag

Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Olsminde.

Ønsker du at se forslag til miljøgodkendelse til Olsminde kan du se det på her på hjemmesiden i den blå boks.

Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Olsminde.

Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Olsminde. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Miljø, Plan og Kultur i hænde senest den 8. august 2024.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk  Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 21/6293.  

Sender du bemærkninger til forslag til miljøgodkendelse til Olsminde, vil du senere modtage en kopi af kommunens afgørelse.

​Vil du have mere info

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74.

Center for Miljø, Plan og Kultur

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Olsminde

.

Forslag til §16a-Miljøgodkendelse til Olsminde.pdf