Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forlænget høring vedrørende planforslag, udkast til tilladelse og miljøvurdering for Kildevad Solcellepark

Forlænget høring vedrørende planforslag, udkast til tilladelse og miljøvurdering for Kildevad Solcellepark

Bornholms Regionskommune har den 6. marts 2023 startet en høring vedrørende Kildevad Solcellepark. I høringen indgår forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 131, en samlet miljøvurderingsrapport samt udkast til tilladelse til solcelleparken efter miljøvurderingsloven.

Bornholms Regionskommune har ved en fejl ikke fået fremlagt hele det lovpligtige materiale i den igangværende høring.  I høringsmaterialet mangler bygherres ansøgning om miljøvurdering samt det endelige afgrænsningsnotat.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2023 at vedtage forslag til lokalplan nr. 131 og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 med tilhørende miljøvurderingsrapport og sende dem i offentlig høring. I den forbindelse blev det aftalt med bygherre, at bygherre skulle lave nye visualiseringer, der i højere grad viser terrænet i projektområdet. Bygherre har nu leveret nye visualiseringer.  De vedlægges her som en del af høringsmaterialet.

Bornholms Regionskommune fremsender hermed det samlede materiale og forlænger høringen, så der er 8 uger til at sætte sig ind i det samlede materiale.

Høringen med det samlede materiale forløber fra 24. marts 2023 til 22. maj 2023.

Planforslag for Kildevad Solcellepark sendes i høring

Planforslagene skal muliggøre at landbrugsarealer ved Kildevad omdannes til en solcellepark.

Se planforslagene her:

Se lokalplanforslaget og send dine bemærkninger: Lokalplansforslag

Se forslaget til kommuneplantillæg og send dine bemærkninger: Kommuneplantillæg

 

Udkast til tilladelse til Kildevad Solcellepark sendes i høring

Tilladelsen til Kildevad Solcellepark fastsætter vilkår for anlæg og drift af solcelleparken.

Miljøvurderingsrapport sendes i høring

Miljøvurderingsrapporten er en samlet beskrivelse af miljøpåvirkninger og afværgeforanstaltninger for både planforslag og det konkrete projekt Kildevad Solcellepark. Bygherre har leveret et nyt bilag 3a med visualiseringer til miljøvurderingsrapporten. Det fremgår i høringen her som et selvstændigt dokument. Det nye bilag 3a erstatter miljøvurderingsrapportens eksisterende bilag 3.

Se udkast til tilladelse, miljøvurderingsrapporten og nyt bilag 3a og send dine bemærkninger her: Udkast til tilladelse og miljøvurderingsrapport

Baggrundsdokumenter til miljøvurderingsprocessen vedlægges høring

Miljøvurdering af Kildevad Solcellepark er foretaget på baggrund af en ansøgning fra bygherre. Ansøgningen skal vedlægges denne høring.

Udarbejdelse af miljøvurderingsrapporten er sket på baggrund af en afgrænsning, der beskriver hvilke påvirkninger på omgivelserne, der skal inddrages i miljøvurderingen. Et udkast til afgrænsningsnotatet var i offentlig høring i perioden 14. marts 2022 til 28. marts 2022. På baggrund af høringssvar har Bornholms Regionskommune udarbejdet et endeligt afgræsningsnotat, hvoraf behandling af høringssvar fremgår. Det endelige afgrænsningsnotat skal vedlægges denne høring.

Ansøgning fra bygherre samt afgrænsningsnotatet kan begge ses via linket til udkast til tilladelse og miljøvurderingsrapport ovenfor.

Vi vil gerne høre din mening

Bornholms Regionskommune fremlægger i denne høring det samlede overblik over plangrundlaget og det konkrete projekt, de samlede miljøpåvirkninger samt de tiltag i både plangrundlag og tilladelse til projektet der er indsat for at imødegå projektets negative miljøpåvirkninger.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, spørgsmål eller indsigelser til alle dele af det materiale, der er sendt i høring.

Sådan indsender du et høringssvar:

Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "Din Kommentar". Knappen, som du skal vælge ligger øverst på siden efter du har benyttet et af de overstående links.

Høringssvar kan også sendes med post, mrk. Kildevad, til: 

Plan
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

Dit navn og adresse skal fremgå tydeligt på dit høringssvar.

Borger- og værditabsmøde om Kildevad Solcellepark

Energistyrelsen, European Energy A/S og Bornholms Regionskommune holder borger- og værditabsmøde i forbindelse med høringen. Energistyrelsen har sendt invitationer direkte til de berørte naboer, men alle er velkomne. Hvis du vil vide mere om projektet, kan du derfor komme og høre mere.

Mødet afholdes den 27. marts 2023 kl. 18 i Multihuset, Stavsdalvej 30, Østerlars, 3760 Gudhjem. Af hensyn til forplejning til borgermødet ønsker vi tilmelding gerne senest den 20. marts 2023, dog er senere tilmelding også muligt – tilmelding skal ske til Julie Nørgaard på e-mailadressen jno@europeanenergy.com  

Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. (Planlovens § 17).

Henvendelse for printet udgave

Planforslag samt afgørelser om miljøvurdering kan fås i printet udgave ved henvendelse til Plan pr. mail (plan@brk.dk) eller telefon (56 92 00 00).