Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af projekt om omlægning af vej og udvidelse af opmarchareal på Rønne Havn

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af projekt om omlægning af vej og udvidelse af opmarchareal på Rønne Havn


Bornholms Regionskommune har modtaget to ansøgninger om screening for miljøvurderingspligt af konkrete projekter i forbindelse med udvidelse af opmarcharealet på Rønne Havn. Ansøgningerne er fremsendt af Bornholms Regionskommunes vejmyndighed og Rønne Havn A/S.

Bornholms Regionskommunes miljøvurderingsmyndighed modtog den 24. august 2023 en ansøgning med tilhørende bilag fra Bornholms Regionskommunes vejmyndighed om omlægning af en del af Vesthavnsvej i forbindelse med udvidelse af opmarcharealet på Rønne Havn på matr.nr. 1803,1816a og 1817i, Rønne Bygrunde. Bornholms Regionskommunes modtog den 10. oktober 2023 en ansøgning med tilhørende bilag fra Rønne Havn A/S om udvidelse af opmarcharealet på matr.nr.1816a,1817m, 1817i og 1803, Rønne Bygrunde. Delprojekterne er internt afhængige, da vejen flyttes for at give plads til udvidelsen af opmarcharealet. I denne screening for miljøvurderingspligt bliver de derfor behandlet som ét projekt, og afgørelsen er gældende for begge delprojekter.

Bornholms Regionskommunes miljøvurderingsmyndighed modtog d. 30. november 2023 projekttilpasninger. I den første projektbeskrivelse var der to alternativer til adgangsvej til Munch Petersens Vej 2 og 4. I projekttilpasningen er adgangsvejens placering fastlagt. Desuden er beplantningsbæltet som etableres langs hegnet om opmarcharealet beskrevet i større detalje.


Afgørelse
Bornholms Regionskommune har vurderet, at projektet ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (miljøvurderingspligt). Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven1 § 21, stk. 1.
I afgørelsen er der lagt vægt på følgende forhold:
  • At planmyndigheden ved Bornholms Regionskommune vurderer, at projektet kan gennemføres i strid med den gældende kommuneplan samt at kommuneplanen tilpasses ved næste kommuneplanrevision.
  • At der etableres et grønt bælte med træer og buske, som giver mulighed for en visuel afgrænsning mellem forskellige byrumsfunktioner, og et mere attraktivt by- og færdselsrum.
  • At der ikke vurderes at være væsentlige negative miljøpåvirkninger af projektet
  • At projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller potentielle yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter
  • At projektet ikke forringer tilstanden af overfladevandområder og grundvandsforekomster eller hindrer opfyldelse af fastlagte miljømål for disse


Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for tre år, efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år jf. miljøvurderingslovens § 39.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces. Bygherre skal derfor sørge for, at de nødvendige tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning f.eks. byggeloven er indhentet før projektets anlægsarbejde igangsættes.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som ansøger har oplyst og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, skal ansøger anmelde de påtænkte ændringer til kommunen, så kommunen kan vurdere, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.


Du finder afgørelsen i sin fulde længde her: Afgørelsen


Klagevejledning
Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, jf.
miljøvurderingsloven § 49, stk. 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageinstans.

Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et retligt spørgsmål. I korthed kan siges, at retlige spørgsmål drejer sig om, hvorvidt reglerne i miljøvurderingsloven er overholdt.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren og enhver med retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Klagefristen er den 29. marts 2024.

Du klager via Klageportalen, som du kan finde link til på forsiden af klagenævnenes hjemmeside www.naevneneshus.dk. Du logger på som på øvrige offentlige systemer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For offentlige myndigheder, foreninger og organisationer er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis Bornholms Regionskommune fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme om en klage efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1 skal have opsættende virkning.

Du kan læse mere om gebyrordning og klage på Nævnenes Hus.

Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden for 6 måneder fra modtagelsen af afgørelsen.


Bilag


Center for Natur, Miljø og Fritid