Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Tilladelse til råstofindvinding i Præstebo Granitbrud, matr. 149e Hovedejerlav Ibsker

Tilladelse til råstofindvinding i Præstebo Granitbrud, matr. 149e Hovedejerlav Ibsker

Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til råstofindvinding i Præstebo Granitbrud, Paradisbakkevejen 13, 3740 Svaneke, matr.: 149e Hovedejerlav Ibsker, jf. Råstoflovens § 7.

Du finder tilladelsen og tilhørende bilag her:

Tilladelse til råstofindvinding i Præstebo Granitbrud, matr.: 149e Hovedejerlav Ibsker.

Bilag 1: Zurface A/S kortmateriale over det ansøgte projektområde.

Bilag 2: Zurface A/S oversigtskort

Bilag 3: Brydningsplan

Bilag 4: Efterbehandlingsplan

VVM screeningsafgørelse

 

Klage 

Afgørelsen kan indenfor 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Du klager via digital selvbetjening i Klageportalen i Nævnenes hus. Log ind med MIT-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen.

En klage skal være modtaget senest: 16. oktober 2023

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet betaler klager et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes.

Du kan finde en klagevejledning på hjemmesiden.

​En tilladelse må ikke benyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyn­digheden bestemmer andet.

 

Kontakt

Ved spørgsmål til afgørelsen kan Rikke Jørgensen kontaktes på e-mail rikke.joergensen@brk.dk

Center for Natur, Miljø og Fritid