Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Tillæg til miljøgodkendelse til Vassegård vedr. arealer

Tillæg til miljøgodkendelse til Vassegård vedr. arealer

Afgørelse

Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har i henhold til § 11, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug meddelt tillæg nr. 2 til § 11-miljøgodkendelse til

Vassegård,
Søndre Landevej 190, Pedersker,
3720 Aakirkeby

pga. ændring af arealerne til rådighed for udbringning af husdyrgødning fra bedriftens samlede svineproduktion.
Der foretages ingen ændringer i det dyrehold og de driftsbygninger, der allerede er godkendt på Vassegård.
Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.

Offentliggørelse
Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig på regionskommunens hjemmeside www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer fra den 17. februar 2017, eller den kan rekvireres hos Teknik og Miljø.

Klagevejledning
Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du kan finde et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID, og klagen skrives direkte i portalen. Det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen undervejs. Klagen sendes gennem Klageportalen til Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på-klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Anmodningen videresendes herefter til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om den kan imødekommes. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret reguleres hvert år efter satsen for det generelle pris- og lønindeks fastsat af Finansministeriet. Gebyret opkræves af Nævnenes Hus, og betalingen skal ske ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyret skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:
• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
• Klager får helt eller delvist medhold i klagen
• Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
• Klager ikke er klageberettiget
• Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

Klagefristen udløber den 17. marts 2017, dvs. 4 uger fra den 17. februar 2017, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside www.brk.dk/indflydelse-politik/hoeringer.

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.