Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2022-2027

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2022-2027

​​​​​​Miljøstyrelsen offentliggjorde den 3. juli 2023 tredje generation af Natura 2000-planer for de 257 Natura 2000-områder i Danmark. Planerne beskriver målene for det enkelte Natura 2000-område og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2022–27.

Det overordnede mål er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter i områderne, som er omfattet af habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne og Miljøstyrelsen udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder. Handleplanerne skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder.

Miljøstyrelsen har ansvaret for de skovbevoksede fredskovspligtige arealer, mens kommunerne har ansvaret for de lysåbne naturtyper og de ikke fredskovspligtige skovbevoksede arealer.

Bornholms Regionskommune har været ansvarlig for udarbejdelsen af seks Natura 2000-handleplaner for bornholmske Natura 2000-områder. Fire af disse planer er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen, mens de to er udarbejdet alene af Bornholms Regionskommune. De seks Natura 2000-områder er:

  • Nr. 184 Hammeren og Slotslyngen
  • Nr. 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne
  • Nr. 187 K​ystskrænter ved Arnager Bugt
  • Nr. 188 Du​eodde
  • Nr. 210 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne
  • Nr. 213 Randklø​ve Skår​

De seks forslag til handleplaner har været i 8 ​​ugers offentlig høring. Bornholms Regionskommune og Miljøstyrelsen har behandlet de indkomne høringssvar og på baggrund heraf udarbejdet de endelige Natura 2000-handleplaner. Til hver handleplan er der udarbejdet en hvidbog, hvori de indkomne høringssvar og Bornholms Regionskommunens og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil fremgår.

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed Natura 2000-handleplanerne og de tilhørende hvidbøger.

Spørgsmål til handleplanerne kan rettes til Katrine Høst, tlf. 5692 2055 eller e-mail: katrine.hoest@brk.dk

Bornholms Regionskommune gør opmærksom på, at Miljøstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-handleplan for det syvende Natura 2000-område på Bornholm, område nr. 185 Gyldenså. Bornholms Regionskommune har ikke ansvar som handleplanmyndighed i dette område, og det er derfor alene Miljøstyrelsens handleplan. Denne handleplan offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Klagevejledning

Efter offentliggørelse af de endelige Natura 2000-handleplaner, kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Natura 2000-handleplanens tilvejebringelse, jf. miljømålslovens § 53, nr. 1.

Følgende er klageberettigede, jf. miljømålslovens § 55:

1) Miljøministeren.

2) Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

3) Offentlige myndigheder.

4) Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

5) Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

6) Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

 

I medfør af miljømålslovens § 56 skal klage være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at Natura 2000-handleplanen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Natura 2000-handleplanerne offentliggøres den 3. juli 2024 på Bornholms Regionskommunes hjemmeside. Klage skal således være indgivet senest onsdag den 31. juli 2023.

En klage indgives via Klageportalen for Nævnenes Hus. Klageportalen kan også tilgås fra hjemmesiderne borger.dk og virk, hvor der kan logges på med NemLogin (MitID). Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, betales et gebyr på kr. 900/1800 for henholdsvis privatperson og virksomhed/organisation/offentlig myndighed.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der indsendes en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af miljømålsloven, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.