Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-handleplaner

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2016-21 for Bornholms Regionskommune

Kommunalbestyrelsen har den 3. april 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner for Natura 2000-områder i Bornholms Regionskommune. Afgørelsen og handleplanerne offentliggøres jf. miljømålslovens § 46 c på Bornholms Regionskommunes hjemmeside www.brk.dk den 20. april 2017.

Der er udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de 7 Natura 2000-områder på Bornholm, som udgøres af:

• Hammeren og Slotslyngen
• Gyldenså
• Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne
• Kystskrænterne ved Arnager Bugt
• Dueodde
• Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne
• Randkløve Skår

Natura 2000-handleplanerne er en udmøntning af statslige Natura 2000-planer med indsatsprogrammer. Handleplanerne indeholder en overordnet redegørelse for kommunens forventede forvaltningsindsats i planperioden, kommunens plan for interessentinddragelse, fordeling af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere og en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode.

Natura 2000-handleplanerne er en udmøntning af statslige Natura 2000-planer med indsatsprogrammer. Handleplanerne indeholder en overordnet redegørelse for kommunens forventede forvaltningsindsats i planperioden, kommunens plan for interessentinddragelse, fordeling af indsatser mellem myndigheder og offentlige lodsejere og en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode.

Natura 2000-handleplanerne (2016-2021) erstatter hermed de kommunale Natura 2000-handleplaner fra 1. planperiode (2010-15), som dermed ikke længere er gældende.

Høring
Forslag til handleplaner har været i offentlig høring i perioden 17. oktober-12. december 2016. Der indkom bemærkninger til forslagene fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen), Naturstyrelsen Bornholm samt to borgere. Der var ingen indsigelser mod forslagene. De endelige handleplaner er tilrettet og suppleret i overensstemmelse med de indkomne bemærkninger, hvor det har været relevant.

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan klages over handleplanernes indhold og tilvejebringelse. En klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at handleplanerne er offentliggjort. 

Klageberettigede er følgende:
• Miljø- og Fødevareministeren,
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Offentlige myndigheder
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger dig på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen inden 4 uger fra dato for afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du hurtigst muligt sende en begrundet anmodning til tm@brk.dk eller til Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Kommunen videresender herefter anmodninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Borgere skal betale et gebyr på 900 kr., og foreninger og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr. for en klage. Nævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.
 
Afgørelsen og handleplanerne er offentliggjort den 20. april 2017.

En klage skal være indgivet inden 4 uger efter, at handleplanerne er offentliggjort. En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter afgørelsen er bekendtgjort.

 

Ovenstående følger af § 53 og §§ 55-58 i miljømålsloven (LBK nr. 119 af 26/01/2017).


Center for Teknik og MIljø