Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Miljøtilladelse til Lærkeshøj, Østerlars

Miljøtilladelse til Lærkeshøj, Østerlars

​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16b, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16b-miljøtilladelse til produktionsarealet til kvægproduktion på Lærkeshøj, Hjortevej 7, 3760 Gudhjem.

Miljøtilladelsen muliggør forsat drift af kvægproduktion på Lærkeshøj. Miljøtilladelsen omfatter udvikling af kvægproduktionen i to step:

  • Step 1, hvor der produceres i eksisterende staldbygninger.
  • Step 2, hvor der søges om at etablere stald i den sidste halvdel af bygning kaldet "Kviestald II tidl. halmlade"

​Det samlede produktionsareal i ansøgt drift omfatter 2.381 m². Der opføres ikke om at bygge nye staldbygninger på Lærkeshøj.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i den eksisterende gyllebeholder på ejendommen. Dybstrøelse bruges som flydelag i gylletank, opbevares i markstak, eller køres direkte ud fra staldene til udbringning på dyrkningsarealerne. Der er kun et lille dybstrøelsesareal på Lærkeshøj.

Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. Etableringen af nyt staldafsnit i eksisterende bygning kan derfor ske uden at påvirke landskabet.

Der er foretaget beregninger, der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes.

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften forventes produktionen desuden ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Den ansøgte husdyrproduktion opfylder dette krav, idet kostalde er indrettet med dels dybstrøelse, og dels fast gulv med skrabere og ajleafløb.

I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne. Med tilladelsen følger en række vilkår til driften, som sikrer, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne væsentligt.

 

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøtilladelse til Lærkeshøj.

 

Offentliggørelse

Miljøtilladelsen vil være tilgængelig her på regionskommunens hjemmeside fra den 8. februar 2024, og kan findes i den blå boks her på siden.

 

Klagevejledning

Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 7. marts 2024, dvs. 4 uger fra den 8. februar 2024, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

​​Center for Natur, Miljø og Fritid

§16b-miljøtilladelse til Lærkeshøj

.

§16b-miljøtilladelse til Lærkeshøj.pdf