Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård, Povlsker

Miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård, Povlsker

​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsareal til slagtegrise på Nørregård-Bukkegård, Brandsgårdsvejen 17 og Slotsvejen 5, 3730 Nexø.

Miljøgodkendelsen tillader produktionen af slagtegrise under stipladsmodellen på Nørregård-Bukkegård.

Der ansøges om en godkendelse i 2 trin, hvor trin 1 omfatter godkendelse af den eksisterende produktion samt opførsel af en ny gyllebeholder og opsætning af udendørs fodersiloer på Nørregård.

Trin 2 omfatter en udvidelse af produktionen med en ny stald samt en mellembygning på Bukkegård, svarende til godkendelsen fra 2018.

I trin 1 foretages ingen udvendige eller indvendige ændringer af de eksisterende staldanlæg. Der opføres en ny gyllebeholder i forbindelse med eksisterende beholdere og opsættes 2 udendørs siloer i forbindelse med eksisterende siloer på Nørregård.

 

I trin 2 ønskes opført en ny staldbygning på 22 x 55 m samt en mellembygning (foder og servicebygning) på op til 22 x 22 m på Bukkegård.

Der foretages ingen ændringer af staldanlægget på Nørregård i trin 2.

Det samlede produktionsareal udgør i 2.799 m2 i trin 1 og 3.381 m2 i trin 2.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. Der ønskes opført en ny beholder på 5.000 m3 på Nørregård i trin 1.

De eksisterende stalde overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. Den nye stald (trin 2) vil ikke overholde afstandskrav til en ikke almen vandforsyning. I godkendelsen er der givet dispensation til dette afstandskrav i forbindelse med opførsel af en ny stald.

Der er foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. I forhold til Nørregård blev i forbindelse med godkendelsen fra 2018 foretaget en konkret OML-lugtberegning, der dokumenterede at lugtgenekravet var opfyldt. Idet der ikke foretages ændringer i produktionen, øges lugtemissionen fra staldanlægget ikke. Lugtkravet opfyldes ved anvendelse af hyppig gylleudslusning fra staldene med fulddrænede gulve. Hyppig gylleudslusning er godkendt på Teknologilisten til at have en lugtreducerende effekt på 20%. Tiltaget praktiseres allerede i nudrift. Uden indregnet effekt af hyppig gylleudslusning kan kravet opfyldes på baggrund af 50% reglen.

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

Der er foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. I trin 1 sker der ingen ændring af ammoniakudledning i forhold til nudrift. I trin 2 med opførsel af en ny stald vil ammoniakudledningen øges. Det vurderes det at ansøgte, ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Kravet til BAT er opfyldt i trin 1, idet der ikke foretages ændringer af staldanlæggene og den nye gyllebeholder forsynes med teltoverdækning. I trin 2 opfyldes kravet til BAT, idet den nye stald på Bukkegård opfylder BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse (godkendelse fra 2018).

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård.

 

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil være tilgængeligt her på regionskommunens hjemmeside fra den 29. april 2024. Miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks her på siden.

 

Klagevejledning

Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 27. maj 2024, dvs. 4 uger fra den 29. april 2024, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

​​Center for Natur, Miljø og Fritid.

§16a-miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård

.

§16a-miljøgodkendelse til Nørregård-Bukkegård.pdf