Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Miljøgodkendelse til Hyldegård, Olsker

Miljøgodkendelse til Hyldegård, Olsker

​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til §16a, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. meddelt §16a-miljøgodkendelse til produktionsarealet til svineproduktion på Hyldegård, Fåregårdsvej 9, 3770 Allinge.

Produktionen af slagtesvin på Hyldegård godkendes efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen).

Der foretages ingen ændringer af staldanlægget udover udskiftning af eksisterende inventar i det ældste af de to eksisterende stalde. Der foretages ingen udvendige ændringer af bygningerne udover ændring af ventilationsafkast på den ældste stald i forbindelse med skift til lavenergi ventilation.

Ansøgt drift omfatter slagtesvineproduktion i eksisterende stalde. Det samlede produktionsareal udgør 1.524 m2.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllebeholder på ejendommen.

Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Kravet til BAT er opfyldt, idet der ikke foretages ændringer i staldanlægget.

Vilkårene og de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen, fremgår af den offentliggjorte miljøgodkendelse.


​Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil være tilgængelig her på hjemmesiden fra den 9. november 2023. Miljøgodkendelsen kan findes i den blå boks her på siden.

 

Klagevejledning

Bornholms Regionskommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt Styrelsen for Patientsikkerhed. Endvidere kan en række lokale og landsdækkende foreninger og organisationer klage over visse afgørelser.

Klagefristen udløber den 7. december 2023, dvs. 4 uger fra den 9. november 2023, hvor afgørelsen er annonceret på regionskommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du sende klagen via klageportalen for Nævnenes Hus, inden klagefristen udløber. Yderligere klagevejledning og links til klageportalen findes på hjemmesiden for Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Disse links fører dig til klageportalen, som du logger på med NemID. Du kan også tilgå klageportalen fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skrives direkte i klageportalen, og det er muligt at vedhæfte dokumenter til klagen. Klagen sendes gennem klageportalen til Bornholms Regionskommune, som videresender den til Miljø- og Fødevareklagenævnet med den på­klagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Bornholms Regionskommune. Kommunen videresender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den klageberettigede indbetaler et gebyr på 900 kr. (private) og 1.800 kr. (virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker online i forbindelse med indgivelse af klagen via klageportalen. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af klagefristen, afvises klagen.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis:

  • Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
  • Klager får helt eller delvist medhold i klagen
  • Klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet
  • Klager ikke er klageberettiget
  • Klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

​Center for Natur, Miljø og Fritid

§16a-miljøgodkendelse til Hyldegård, Olsker

.

§16a-miljøgodkendelse til Hyldegård.pdf