Tagkonstruktion
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Landzonetilladelser pr. 1. september 2023

Landzonetilladelser pr. 1. september 2023

​​

Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:

  • Genopførsel af stuehus med hævet terrasse - Sdr. Strandvej 134, 3760 Gudhjem,
     
  • Opførsel af redskabsskur - Kirkedalsvej 27B, 3790 Hasle,
     
  • Ændret anvendelse af sommerhus til helårsbolig - Mikkelegade 25 3770 Allinge,
     
  • Opførsel af altan - Dalegårdsvej 14 3770 Allinge


Tilladelserne kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.En klage skal være modtaget senest den 29. september 2023.

Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.


Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på https://naevneneshus.dk/

Du logger på med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.


En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af nævnet, afvises klagen.​

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på hjemmeside for Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/

En eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

 ​

Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat