Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Landzoneannonce pr. 4. september 2023

Landzoneannonce pr. 4. september 2023

​Regionskommunen har for nylig givet landzonetilladelse i henhold til § 35 i planloven til følgende:

-          Etablering af ridebane på Wolmerhus, Ahlegårdsvejen 4, 3700 Rønne

-          Lovliggørelse af udhusbebyggelse på Gudhjemvej 56, 3760 Gudhjem

 

Tilladelsen kan inden 4 uger fra i dag påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

En klage skal være modtaget senest den 2. oktober 2023.

Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige myndigheder og landsdækkende organisationer.

Hvis du ønsker at klage over en afrelse, kan du klage til Planklagevnet. Du klager via Klageportalen, der ligger på www.naevneneshus.dk

Du logger med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afrelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for vnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr 1.800 kr. Hvis gebyret ikke er indbetalt efter en frist, der fastsættes af vnet, afvises klagen.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,

skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afrelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afrelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

​Vejledning om gebyrordningen kan findes hjemmeside for Nævnenes Hus www.naevneneshus.dk

En eventuel retssag til prøvelse af afrelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at afrelsen er meddelt. Er afrelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.


Center for Natur, Miljø og Fritid