Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til miljøgodkendelse til Ll. Grammegård, Aaker

Forslag til miljøgodkendelse til Ll. Grammegård, Aaker

​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Peter B. Koefoed om miljøgodkendelse til husdyrproduktion på Ll. Grammegård, Grammegårdsvej 18, 3720 Aakirkeby, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Ll. Grammegård.

Forslaget til miljøgodkendelsen omfatter godkendelse af produktionen af smågrise og slagtesvin på Ll. Grammegård efter den nye miljøregulering (stipladsmodelen).

Bygningsanlægget på ejendommen består det oprindelige firlængede bygningssæt, foderlade og kornsiloer, staldbygninger samt gyllelagune. Der foretages ingen udvendige eller indvendige ændringer på de eksisterende staldene.

Det samlede produktionsareal udgør 2.628 m2.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i eksisterende gyllelagune på ejendommen.

 

Forslag til miljøgodkendelse til Ll. Grammegård

Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til §16a-miljøgodkendelse til Ll. Grammegård, Grammegårdsvej 18, 3720 Aakirkeby.

Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel.

I godkendelsen er der foretaget beregninger der viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende overholdes. Dyretype er indsat som en flexgruppe bestående af slagtesvin og smågrise i de eksisterende stalde. Når der er tale om en flexgruppe beregnes emission af lugt- og ammoniak i forhold til værst tænkelige tilfælde, hvilket i dette tilfælde er fra produktionen af slagtesvin. Ved uændret drift øges lugtemissionen ikke staldanlægget. I ansøgt drift vil der blive anvendt hyppig gylleudslusning. Denne teknologi er godkendt med en lugtreducerende effekt på 20% i stalde med fulddrænet gulv, som det er tilfældet i staldene på Ll. Grammegård. Det betyder, at lugt fra staldene reduceres i ansøgt drift.

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften samt at der ikke foretages ændringer, forventes produktionen ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Tilsvarende vurderes husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

I godkendelsen er der foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Uden ændring i produktionen vil ammoniakudledningen være uændret. Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Dette krav er opfyldt, idet der ikke foretages ændringer.

I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne.

 

Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse

Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.

 

Lovgrundlag

Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget til miljøgodkendelse til Ll. Grammegård.

Ønsker du at se forslag til miljøgodkendelse til Ll. Grammegård kan du se det her på regionskommunens hjemmeside – i den blå boks.

 

Vil du afgive bemærkninger 

Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget miljøgodkendelsen til Ll. Grammegård.

Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til miljøgodkendelsen til Ll. Grammegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 13. oktober 2023.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 21/11491.  

​Sender du bemærkninger til forslag til miljøgodkendelse til Ll. Grammegård, vil du senere modtage en kopi af kommunens afgørelse.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid.​

Forslag til miljøgodkendelse til Ll. Grammegård

.

Forslag til §16a-miljøgodkendelse til Ll. Grammegård.pdf