Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Forslag til Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Tornegård, Rutsker

Forslag til Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Tornegård, Rutsker

​​​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har modtaget en ansøgning fra Cruijsen Farming om tillæg til miljøgodkendelsen til malkekvægproduktion på Tornegård, Borrelyngvej 15, 3790 Hasle, og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse til Tornegård.

 

Ansøgningen om tillæg til eksisterende §16a-miljøgodkendelse omfatter opførelse af 2 nye staldbygninger.

Desuden ansøges om at bygge en ny malkestald, som tilbygning til eksisterende kostald. Den nuværende malkestald ansøges forlænget og ombygget til opstaldning af kvæg på dybstrøelse.

I forbindelse med etablering af de nye stalde vil 2 nuværende stalde, 1 maskinlade, og det oprindelige gamle bygningssæt inkl. stuehus blive ansøgt revet ned.

Der er ansøgt om i alt 12.313 m² produktionsareal.

Der søges om flexproduktion, og derfor kan antallet og sammensætningen af kvæg på Tornegård varierer indenfor det lovmæssige arealkrav til opstaldning.

 

Forslag til tillæg til miljøgodkendelse til Tornegård

Bornholms Regionskommune, Center for Natur Miljø og Fritid har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til §16a-miljøgodkendelse til Tornegård, Borrelyngvej 15, 3790 Hasle.

Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i de eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. Dybstrøelse opbevares i markstak, eller køres direkte ud fra staldene til udbringning på dyrkningsarealerne. Kalvemøget bruges som flydelag i gylletankene, eller opbevares på anden ejet ejendom.  

Staldene overholder de krævede mindsteafstande til nabobeboelser og beboelsesområder, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse på ejendommen og naboskel. Det er kommunens vurdering, at etableringen af nye stalde kan ske uden at påvirke landskabet væsentligt, idet der er tale om en udvidelse, som placeres i nær tilknytning til de eksisterende bygninger.

I ansøgningen er der foretaget beregninger, som er suppleret med OML-beregning. Disse viser, at de krævede lugtgeneafstande mellem staldene og omkringboende kan overholdes, hvis der installeres ventilation i de nye stalde. Kommunen vurderer på baggrund heraf, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne.

På baggrund af ejendommens beliggenhed og beskrivelsen af driften forventes produktionen desuden ikke at forårsage væsentlige gener for naboer og forbipasserende i form af støv, støj og rystelser, lys, transport eller forekomst af skadedyr. Det er endvidere kommunens vurdering, at husdyrbrugets brug af ressourcer (herunder foder, energi og vand) samt håndtering af reststoffer (herunder affald og spildevand) ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning.

I ansøgningen er der foretaget beregninger af den samlede ammoniakudledning fra produktionen og dennes påvirkning af omkringliggende naturområder. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturområder i området.

Ammoniakudledningen fra husdyrbruget må ikke overskride et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Den ansøgte husdyrproduktion opfylder dette krav på baggrund af de valgte gulvtyper i eksisterende stalde. 

I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte og husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) med henblik på reduktion af ammoniakudledningen til omgivelserne. Med tilladelsen følger en række vilkår til driften, som sikrer, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne væsentligt.

Konklusion i forslaget til miljøgodkendelse

Samlet set vurderer Bornholms Regionskommune, at indretning og drift af husdyrbruget og håndtering af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med gældende regler, og at driften kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet eller omkringboende, som dette er defineret i husdyrbrugloven. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil påvirke eller true arter og naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder, eller bilag IV-arter og deres yngle- og rasteområder.

 

Lovgrundlag

Ansøgningen er indgivet i henhold til §16a i husdyrbrugloven. Efter lovens §55 kan kommunen først meddele miljøgodkendelse, når naboer til den omhandlende ejendom samt organisationer har modtaget skriftlig orientering om forslaget tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Tornegård.

Ønsker du at se forslag til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Tornegård kan du se det her på regionskommunens hjemmeside – i den blå boks.

 

Vil du afgive bemærkninger 

Inden kommunen træffer en afgørelse, har du mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til Tornegård.

 

Hvis vi ikke har hørt fra dig inden 6 uger, går vi udfra, at du ikke har bemærkninger til forslaget til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til Tornegård. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Natur, Miljø og Fritid i hænde senest den 12. oktober 2023.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen ved besvarelse af dette brev via e-boks eller pr. e-mail til nmf@brk.dk. Bemærkningerne kan også sendes som alm. brev, til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 22/15993.  

​Sender du bemærkninger til forslag til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Tornegård, vil du senere modtage en kopi af kommunens afgørelse.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid.

Forslag til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse til Tornegård

.

Forslag til tillæg nr 1 til §16a-miljøgodkendelse til Tornegård.pdf