Del på facebook

Kulturaftale

Bornholms Regionskommune har en fireårig kulturaftale med Kulturminsteren for perioden 2014-2017.

En kulturaftale er en frivillig aftale, der normalt indgås mellem kulturministeren og en gruppe af kommuner. Formålet med en kulturaftale er bl.a. at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende geografiske område og højne kvaliteten af såvel etablerede som nye kulturtilbud og -institutioner. 

Kulturaftalen for Bornholm omfatter kun Bornholm. Målet med aftalen er at styrke samarbejdet mellem øens kulturinstitutioner og fremme tværfaglige partnerskaber med henblik på at tilbyde flere borgere kulturtilbud af høj kvalitet.

Aftalen har fokus på to indsatsområder, der omfatter en kobling mellem kulturområdet og det sundhedsfremmende arbejde på Bornholm og sikring af børn og unges møde med den bornholmske kunst-, kultur- og natur.

Nedenfor kan du læse om de tilknyttede projekter. Ønsker du at se projektbeskrivelserne, så kan du finde dem i kulturaftalen til højre.

​Bevægelse gennem kultur

Projektet består af inddragelsen af kulturelle oplevelser og aktiviteter i rehabiliteringsforløb i i kommunens socialpsykiatri. Projektet er et pilotprojekt med 15-20 deltagere boende på botilbuddet Kommandanthøjen i Rønne. Det vil inkludere inddragelsen af kulturaktiviteter i beboernes hverdag med henbilk på at fremme deres recovery-proces, dvs. borgernes personlige process med at få det bedre eller blive bedre til at lykkes i livet med deres sygdom. Erfaringerne fra pilotprojektet skal efterfølgende udvides til at involvere den øvrige socialpsykitri.

Projektet er del af indsatsområde Kultur og Sundhed og varetages af Center for Psykiatri og Handicap

Kulturvenner

Kulturvennerne er en gruppe frivillige, som ledsager borgere til kulturarrangementer. Målgruppen er borgere, som normalt ikke benytter sig af øens kulturtilbud som f.eks. på grund af manglende selskab. Projektet opstartes på Bornholms Teater og skal efterfølgende bredes ud til øens øvrige kulturinstitutioner. 

Projektet er del af indsatsområdet Kultur og Sundhed og varetages af Bornholms Teater.

En samlet skoletjeneste på Bornholm

Projektet indebærer en koordinering af kulturinstitutionernes undervisningstilbud til børn og unge. Der udvikles et katalog over det samlede udbud af undervisningstilbud dækkende de deltagende institutionernes fagkompetencer. Udviklingen og anvendelsen af læringstilbuddene skal ses i tæt tilknytning til kommunens implementering af den nye folkeskolereform og kommunens udmøntning af de national mål.

En samlet skoletjeneste er del af indsatsområdet Børn, Unge og Kultur og varetages af Center for Skole, Kultur og Fritid.

Projektet har resulteret i etableringen af Skoletjenesten Bornholm.

Kend din Ø

Kend din Ø er et fritidskulturtilbud til børn og unge i alderen 7-12 år. På baggrund af skoletjenestemodellen koordineres og udvikles uformelle fritidstilbud, der finder sted året rundt, dels på forskellige kulturinstitutioner og dels ude i det bornholmske landskab.

Projektet er del af indsatsområdet Børn, Unge og Kultur og varetages af NaturBornholm.

Kulturaftale

Se mere om Kulturaftalens indsatsområder og mål for 2014-2017

Kulturaftale 2014-2017