Tromler med radioaktivt affald (fra Dansk Dekommisionerings hjemmeside)
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Slutdepot for radioaktivt affald

Slutdepot for radioaktivt affald

Afvikling af forsøgsanlæg på Risø og hvad så?

Folketinget besluttede i 2003 at afvikle de nukleare anlæg på Forskningscenter Risø, samt at der skulle oprettes et dansk slutdepot. Dansk Dekommissionering har fået til opgave at stå for denne afvikling, herunder projektering af et slutdepot for 5.000 - 10.000 m³ lav- og mellemradioaktivt affald samt kemisk affald.
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har fået til opgave at finde det bedst egnede sted til placering af et sådant depot. GEUS har i den forbindelse foretaget en geologisk vurdering af 22 danske områders egnethed og heraf peget på de 6 områder, som de vurderede som bedst egnet til at indkapsle depotet. Bornholm er blandt de 6 områder, der er udvalgt til videre undersøgelser.
Blandt de 6 områder, skal udvælges 2-3 områder til mere detaljerede undersøgelser.
GEUS har i et nummer af Geoviden kortfattet beskrevet såvel affaldet som de væsentligste faktorer som spiller ind for hvor et slutdepot for dette affald kan placeres. Bl.a. er processen for udvælgelsen af de foreløbigt 6 udpegede områder beskrevet. Du kan læse det ved at klikke på link nr. 1 i listen nederst til højre. I samme liste finder du også en del af det mere omfattende materiale som er udarbejdet.

Baggrundsnotat

Som led i processen med at reducere antallet af mulige placeringer, mødtes Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø med GEUS og Dansk Dekommisionering den 28. juni 2012. På mødet gjorde Bornholms Regionskommune det endnu en gang klart at det er et enigt Bornholm, som er stærkt imod at lægge ø til et sådant depot. Derudover fremlagdes et første udkast til et notat, udarbejdet af Teknik & Miljø. Notatet belyser lokale interesser og problemstillinger af betydning for vurderingen af områdets egnethed. Bl.a. beskrives naturinteresser, arkæologiske interesser, grundvandsinteresser mv. Det første notat er herefter, i samarbejde med Regional Udvikling og Vækstforums sekretariat, udbygget med interesser for erhverv og bosætning mv. Det endelige notat kan findes i boksen til højre herfor.

Politisk behandling på Bornholm

Notatet har været politisk behandlet, og det var en enig Kommunalbestyrelse, som d. 20. september 2012 besluttede at fremsende notatet til GEUS, så det kan indgå i det videre arbejde med udpegning af det endelige forslag til placering af atomaffaldsdepotet.

Områdets egnethed

Hvorvidt området vil kunne anvendes til det påtænkte formål afhænger i høj grad af hvor tæt og dermed velegnet bjergarten er til at indkapsle et depot og forhindre spredning til det omgivende miljø. Da der bl.a. hersker stor usikkerhed om forløbet af klippesprækker i undergrunden i det udpegede område ved Østermarie, samt vandføringen i disse, vil der blive foretaget en række undersøgelser i området sidst på sommeren eller først på efteråret. Der eksisterer en del private boringer i området, som med fordel kan anvendes til disse undersøgelser. GEUS har drøftet dette med ejerne af boringerne på et møde d. 5. september 2012. Teknik & Miljø deltog også i mødet. Efter mødet har en del af boringsejerne stillet deres boringer til rådighed for GEUS til undersøgelserne. Arbejdet med disse undersøgelser er påbegyndt i uge 39.

Det videre forløb

En tværministeriel arbejdsgruppe forventes at blive orienteret om udfaldet af GEUS's områdestudier på de 6 lokaliteter i løbet af oktober. Resultaterne af de samlede undersøgelser sammenfattes i en rapport, hvor Bornholms Regionskommunes notat, samt bidrag fra andre af de udpegede kommuner, vedhæftes som bilag. Denne rapport vil udgøre en del af det beslutningsgrundlag, som folketinget præsenteres for i løbet af efteråret. Herefter overgår behandlingen til Folketinget.
Omkring 2013 forventes der at blive vedtaget en projekteringslov for aktiviteten, som skal fastlægge grundlaget for det videre forløb.
Såfremt Bornholms Regionskommune ikke forinden bliver fravalgt, vil der videre herefter bl.a. blive foretaget en Miljøvurdering af projekteringsloven som bl.a. omfatter en høring af Bornholms Regionskommune. 
Du kan se en skematisk oversigt over forløbet af de enkelte delaktiviteter ved at klikke på linket med nr. 5 til højre herfor.

Har du spørgsmål til sagen?

På denne side vil vi forsøge at give et kortfattet overblik over status i sagen. Det er imidlertid ikke regionskommunens sag, hvorfor mere specifikke spørgsmål kan rettes til følgende kontaktpersoner:
 
Spørgsmål vedrørende radioaktivt affald, depotkoncepter og dekommissionering:
Projektleder ved Dansk Dekommissionering. Heidi Sjølin Thomsen, e-mail: hst@dekom.dk
Spørgsmål vedrørende geologi, udpegning af egnede områder m.m.:
Chefkonsulent ved GEUS. Peter Gravesen, e-mail: pg@geus.dk
Spørgsmål vedrørende den politiske beslutningsproces:
Kontorchef ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som er tovholder på hele projektet. John Erik Pedersen, e-mail: jep@sum.dk.