Skip Navigation LinksBRK Borger Miljø, natur, energi Naturen Vandråd på Bornholm - 2017

Vandråd på Bornholm - 2017

 

​Folketinget har den 19. december 2016 vedtaget en ny lov, der giver kommunerne og lokale vandråd mulighed for at få indflydelse på planlægningen af indsatserne under vandområdeplanerne.

Som en del af Landbrugspakken skal der ske en opdatering af faglige kriterier for afgrænsning af hvilke vandløb der fremover skal indgå i statens vandområdeplaner, samt hvilke vandløb der skal udpeges som kunstige og/eller stærkt modificerede.

Formålet er at få identificeret de vandløb som er flade, smalle og gravede, eller som har et begrænset økologisk potentiale.

Vandrådets rolle bliver at vurdere, om de vandløb, der indgår i SVANA´s forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier.

Ifølge Lov om vandplanlægning §25 Stk. 2. kan følgende organisationer og foreninger være medlem af et vandråd:

1) Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
3) lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Bornholms Regionskommune er eneste kommune i hovedoplandet Bornholm og fungerer derfor som sekretariatskommune.

Sekretariatskommunen forestår det praktiske arbejde med udvælgelse af medlemmer, afholdelse af møder, samt aflevering af vandrådets arbejde.

Miljø- og Fødevareministeriet vil udarbejde en ”vandrådspakke” til vandråd og kommuner. Den vil indeholde en vejledning, der beskriver rammer og retningslinjer for opgaven.

Når vandrådspakken er på plads annoncerer vi på kommunens hjemmeside www.brk.dk, samt sender en mail med informationer til medlemmerne fra sidste vandråd.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Teknik og Miljø på tm@brk.dk.