Billede af værktøj
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Integration På vej mod beskæftigelse

På vej mod beskæftigelse

Virksomhedspraktik

Kommunen giver tilbud om virksomhedspraktik til flygtninge som enten har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af manglerne faglige, sproglige eller sociale kompetencer kan have svært ved opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår.

For udlændinge der modtager integrationsydelse, kan tilbud om virksomhedspraktik gives i form af nytteindsats, som består af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. 

Et praktikforløb kan være mellem 4 – 13 uger. Hvor lang kan et praktikforløb være, afhænger først og fremmest af hvad formål med praktikforløbet er, samt hvor meget arbejdserfaring borgeren har, eller hvor lange har borgeren været ledig.

Praktik kan fx have til formål at bidrage til sproglig opkvalificering. Sådan en praktik vil være kombination af virksomhedspraktik med sprogundervisning, eftersom erfaring viser at sprogindlæring på den måde bliver bedre og hurtigere.

Man modtager integrationsydelse under praktikforløbet.

Hvis samarbejdet fungerer, og flygtningen har flair for arbejdet, kan virksomhedspraktikken med fordel bruges som afsæt til et ordinært job, et job med løntilskud eller til at indgå en uddan­nelsesaftale (for eksempel voksenlærling).

Kontakt din sagsbehandler hvis du vil vide mere.

 

Link til borger


Link til arbejdsgiver

 

Løntilskud

Kommunen kan give udlændinge tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgiver. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Løntilskud kan gives op til 1 år.

At være ansæt i løntilskud bettyder i praksis at man bliver ansæt af virksomheden på ordinære lønvilkår, og jobcenter yder et tilskud til lønnen gennem en periode. Periodens længde og størrelsen af løntilskuddet vurderes på baggrund af personens kvalifikationer og behov for opkvalificering.

Kontakt din sagsbehandler hvis du vil vide mere.

 

Link til borger

 

Link til arbejdsgiver

 

Integrationsgrunduddannelse – IGU

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et 2 årig forløb, som har til formål at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. IGU skal give grundlag for, at udlændingen efterfølgende kan påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller opnå varig, ordinær beskæftigelse.

IGU består af dels en lønnet praktikstilling og dels skoleundervisning. Formålet med praktikdelen er at give udlændingen viden og færdigheder om arbejdsfunktioner, samarbejdsrelationer, og arbejdsforhold på arbejdspladsen. Udover det, skal praktikken have elementer af oplæring og træning, så personen efterfølgende kan tage et ordinært job eller en uddannelse.

Formålet med skoledelen er at give udlændingen sproglige færdigheder og erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer. Undervisningen sammensættes ud fra, hvad der er relevant i forhold til de opgaver, den nydanske medarbejder skal udføre på arbejdspladsen, og kan bestå af fx AMU-kurser, FVU, AVU, HF-enkeltfag eller danskuddannelse.

Målgruppe for deltagelse i IGU er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes. De har samtidigt haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end 5 år. Lønnen følger satsen for EGU-elever (erhvervsgrunduddannelse).

Eksempler på satser:

  • 3F Industri: 67,80 kr./time (2017-sats)
  • 3F Transport: 65,02 kr./time (2017-sats)
  • HK (privat butik): 70,74 kr./time (2017-sats)

I skoleperioderne får nydanskeren en godtgørelse fra kommunen.

Personen er omfattet af de almindeligt gældende arbejdsvilkår på arbejdspladsen.

Udlændingen kan efter fuldført IGU opnå ret til arbejdsløshedsdagpenge med dimmittendsats én måned efter gennemførelsen, hvis a-kassen har modtaget en anmodning om optagelse med baggrund i uddannelsen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

http://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/integrationsgrunduddannelsen

 

Brancheforløb

Brancheforløb er specielt tilrettelagte undervisnings-/ praktikforløb rettet mod bestemte brancher. Det består som regel af relevante AMU kurser, undervisning i fagdansk og praktikforløb indenfor specifik branche. Formål med brancheforløbet er at give deltageren bedre  forudsætninger for at blive selvforsørgende og få job inden for branchen ved at tilegner sig en relevant, fagspecifik terminologi og få grundlægende viden om et bestemt branche.  

Hjælp til transport

Kommunen kan yde hjælp til rimelige og dokumenterede transportudgifter til flygtninge der modtager integrationsydelse eller offentligt løntilskud, hvis disse udgifter skyldes deltagelse i integrationsprogrammet.

 

 

 

Dansk folder

Tigrinya folder

Arabisk folder