Billede af huse
Del på facebook

Bolig

Vision (vores mål) for boligplacering af flygtninge

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse vil sikre en boligplacering, der tager hensyn til den enkeltes økonomiske råderum, til hurtig stabilisering af flygtningefamiliers hverdag og til integration i lokalsamfundet.

Mission (vores opgave)for boligplacering af flygtninge

 • Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse udbygger løbende samarbejdet med BRK boliganvisning, de almene boligselskaber, ejendomsadministratorer og private udlejere for at kunne tilvejebringe boliger med tilstrækkelig lav husleje til flygtninge. Desuden arbejdes der med alternative løsninger i form af ombyggede institutioner, deleboliger mv.
 • Der lægges vægt på at boligplacere i lokalmiljøer, som vurderes at kunne fremme integrationen og brobygningen til civilsamfundet. For familier tages der så vidt muligt hensyn til at boligplacere i en passende familiebolig og i nærhed af gode transportmuligheder samt pasnings- og skoletilbud.

Midlertidig bolig - hvad er det?

 • En midlertidig bolig er godkendt til beboelse for flere flygtninge i fællesskab.
 • Boligerne kan både være private lejemål indgået med private udlejere.
 • Eller Kommunale bygninger som er omdannet til flygtningeboliger, jf. planloven.
 • For Bornholm er det overvejende tidligere børnehaver som er ombygget til flygtningeboliger.

 Lovgivning: Planlovens kapitel 2 e / Midlertidige opholdssteder til flygtninge   

Bofællesskab - hvad er det?

 • Et bofællesskab består af boliger med flere værelser, hvor der er adgang til fællesskøkken og badeforhold.
 • Nogle boliger egner sig godt til enlige.
 • Andre boliger giver imidlertid også mulighed for, at ægtepar kan bo der, eller enlige med børn.
 • Sammensætningen af beboerne kan variere efter behov.
 • I alle bofællesskaber afholdes der jævnligt husmøder. Det gør vi for at sikre trivsel  mellem beboerne, og for at sikre korrekt anvendelse af boligen og boligens interiør.
 • Du har pligt til at deltage i husmøderne.
  Når man bor i bofællesskab, er man pligtig til at følge en generel husorden.
 • Bornholms Regionskommune er opmærksom på behovet for kommunikation og tilstræber ved ibrugtagning af bofællesskaber til flygtninge, at informere beboere i området så tidligt som mulig.
 • Der vil blive annonceret i dagblade med dato for eventuelle informationsmøder, og eller sociale arrangementer/åbent hus ved indflytning i boligerne.
 • Beboersammensætningen i midlertidige boliger kan bestå af mænd, kvinder og eventuel børn, af alle nationaliteter.

Midlertidige boliger/bofællesskaber på øen

Rønne
Dampmøllegade (6 værelser med fælles køkken og bad).

Aakirkeby
Skolevej (8 værelser med fælles køkkener og bad) - tidligere børnehave.


Nexø
Damgade (Stjernehuset) (11 værelser med fælles køkken og bad) - tidligere børnehave.

Klemensker
Pihls Alle (11 værelser med fælles køkken og bad) - tidligere tandpleje.

 

Fakta om flygtninge og boliger på Bornholm

 • Flygtninge fordeles efter kvoter til kommunerne.
 • I 2018 er Bornholms kvote på 41 flygtninge.
 • Behovet for boliger i 2018 er således minimum 41 boliger.
 • Ud over kvoten modtager kommunen familier, der kommer til kommunen på grund af familiesammenføringer til herboende flygtninge.
 • Der kommer både enlige ugifte mænd, gifte mænd, samt familier med og uden børn. Dem som kommer uden deres familie hertil, har søgt og venter på at blive familiesammenført med familien.
 • Bornholms Regionskommune har i slutningen af  2017 mellem 60 og 70 flygtninge boende i midlertidige boliger, som venter på at finde en permanent bolig på Bornholm.

Hvordan finder du din egen permanente bolig på Bornholm?

 • Det er vigtigt at du bliver opskrevet på venteliste til en permanent bolig i et boligselskab. Det koster et årsgebyr at stå på venteliste - se mere på boligselskabernes hjemmesider
 • Du får automatisk råd og vejledning fra en husmentor når du bor i midlertidig bolig omkring opskrivning til bolig, og om at være opsøgende på det Bornholmske boligmarked.
 • Du kan henvende dig i borgerservice og få råd og vejledning omkring økonomisk støtte til indskud/depositum, boligstøtte mm. Du kan også læse mere på borger.dk
 • Hvis Bornholms Regionskommune finder en egnet permanent bolig til dig, vil du få den tilbudt med de betingelser som følger med en kommunal boligplacering.

Hvis kommunen anviser dig en permanent bolig

 • Træffer kommunen en afgørelse efter integrationslovens § 12 omkring boligplacering af flygtninge.
 • Kommunen har ved afgørelsen lagt vægt på at der er tale om:
  et ikke tidsbegrænset lejemål,
 • og at du eller I som familie har økonomisk råderum til at betale husleje og forbrugsafgifter i lejemålet. Der vil være vedlagt et forventet fremtidigt budget sammen med afgørelsen.
 • Boligens placering har gode forbindelser til offentlig transport.
 • Boligplaceringen sker efter principperne i Bornholms Regionskommunes vision og strategi om boligplacering af flygtninge
 • Vi gør opmærksom på, at når Bornholms Regionskommune anviser dig eller din familie en permanent bolig som er rimelig i forhold til dine eller jeres økonomiske forhold, har du/I pligt til at tage imod dette tilbud.
 • Hvis du/I afslår dette tilbud, har kommunen ikke længere pligt til at anvise dig/jer en permanent bolig.
 • Såfremt du/I er midlertidigt boligplaceret, ophører retten til den midlertidige bolig, når du/I får anvist en permanent bolig.
 • Retten til den midlertidige bolig ophører fra den dag, den permanente bolig er indflytningsklar.

Hvis kommunen anviser dig en midlertidig bolig

 • Er det fordi, det ikke har været muligt at fremskaffe en permanent bolig, som svarer til dine økonomiske forhold.
 • Du skal ved anvisning af den midlertidige bolig, underskrive en aftale om midlertidig bolig, hvor du forpligter dig til at følge husorden, samt almindelige ordensregler, som fremgår af aftalen.
 • Den midlertidige bolig er fortrinsvis tildelt udfra en kombination af boligens beliggenhed, kontra dine daglige aktiviteter (job, skole m.m.).
 • Det kan ske at du bliver flyttet fra en midlertidig bolig, til en anden, hvis kommuen får behov for ændringer i boligmasse eller sammensætning.
 • Du vil blive orienteret med 1 måneds varsel hvis det sker.
 • Det er lovbestemt hvor meget du skal betale for din midlertidige bolig. Du kan se beløbet i boksen - betaling for midlertidig bolig her på siden

Læs aftalen om midlertidig bolig her

Flytning fra midlertidig til permanent bolig.

 • Når du fraflytter en af kommunens midlertidige anviste boliger skal du huske følgende :
 • Værelset skal afleveres rengjort og tømt for alle dine ejendele - se vores folder med anbefalinger til dig når du skal flytte.
 • Alle nøgler du har fået udleveret skal afleveres .
 • Du skal aftale dato og tidspunkt for aflevering af værelset med din sagsbehandler.

Hvis du er udlejer på Bornholm

 • Bornholms Regionskommune søger jævnligt lejligheder, der kan udlejes som almindelige lejeboliger til flygtninge.
 • Udlejningen vil i alle tilfælde foregå direkte mellem udlejer og den enkelte flygtning, og aftalen vil blive indgået i henhold til Lejeloven.
 • Du er velkommen til at kontakte boligmedarbejderen i integrationsafdelingen, hvis du har en ledig bolig du ønsker at formidle videre til en af vores flygtninge.
 • Inden vi kan tage stilling til om boligen egner sig til udlejning til flygtninge, skal vi bede dig udfylde skema som du finder her, med vigtige oplysninger om boligen.
  Har du spørgsmål i øvrigt - så kontakt integrationsafdelingen på telefon 56 92 00 00 eller skriv til integration@brk.dk (Ikke sikker mail)

At bo til leje

Læs mere her

Find bolig og opskriv dig til bolig

Sådan tilmelder du din husleje til automatisk betaling

Betalingsservice/PBS) 
hvis du har konto i:

Danske Bank

Nordea

 

Mere om bolig i BRK

Læs mere om boliger her

Nyttig viden om skimmel

Læs om skimmel her

Der er noget galt med min bolig – hvem skal jeg kontakte?

Hvis du bor i permanent bolig – skal du altid kontakte din udlejer. Du kan finde kontaktoplysningerne i din lejekontrakt.

Hvis du bor i midlertidig bolig – skal du altid kontakte din husmentor, eller din sagsbehandler.